İçerikler


  Centos 6 Apache 2.4, Php 7, Mysql 5.7 ve phpMyAdmin Kurulumu

  Giriş

  Web Sitenizi kendi sunucunuzda yayınlamak için Apache, Php, Mysql ve phpMyAdmin kurmamız gerekiyor. Şimdi size bu kurulumları nasıl yapacağınızı anlatacağım ve konu hakkında sorularınızı cevaplayacağım.

  Gereksinimler

  • Ssh root erişimi

  1. Adım - Kurulması Gereken Paketler

  yum update -y
  yum -y groupinstall "Additional Development"
  yum -y groupinstall "Development Tools"
  yum -y install curl-devel glibc-utils libuuid-devel pcre-devel openldap-devel lua-devel freetds-devel unixODBC-devel expat-devel dygenox libjpeg-turbo-devel libXpm-devel gmp-devel libicu-devel libmcpp-devel aspell-devel libtidy-devel
  

  Mhash & Mhash-devel Kurulumu

  rpm -Uvh http://ftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/dag/redhat/el6/en/x86_64/rpmforge/RPMS/mhash-0.9.9-1.el6.rf.x86_64.rpm
  rpm -Uvh http://ftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/dag/redhat/el6/en/x86_64/rpmforge/RPMS/mhash-devel-0.9.9-1.el6.rf.x86_64.rpm
  

  Libmcrypt & Libmcrypt-devel Kurulumu

  rpm -Uvh https://rpmfind.net/linux/dag/redhat/el6/en/x86_64/dag/RPMS/libmcrypt-2.5.7-1.2.el6.rf.x86_64.rpm
  rpm -Uvh http://ftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/dag/redhat/el6/en/x86_64/rpmforge/RPMS/libmcrypt-devel-2.5.7-1.2.el6.rf.x86_64.rpm
  

  Freetype & Freetype-devel Kurulumu

  rpm -Uvh http://mirror.centos.org/centos/6/os/x86_64/Packages/freetype-2.3.11-17.el6.x86_64.rpm
  rpm -Uvh http://mirror.centos.org/centos/6/os/x86_64/Packages/freetype-devel-2.3.11-17.el6.x86_64.rpm
  

  2. Adım - Apache 2.4 Kurulumu

  Var ise eski dosyaları silerek başlıyoruz kuruluma

  cd /usr/src
  rm -rf httpd-* apr-*
  

  Setup klasörü oluşturuyoruz ve klasör içerisine giriyoruz

  mkdir /home/setup
  cd /home/setup
  

  Gerekli olan dosyaları indiriyoruz (Yeni sürümlerden sonra linkler çalışmayacaktır, linkleri kontrol ediniz)

  wget -q http://ftp.itu.edu.tr/Mirror/Apache/httpd/httpd-2.4.35.tar.gz
  wget -q http://ftp.itu.edu.tr/Mirror/Apache/apr/apr-1.6.5.tar.gz
  wget -q http://ftp.itu.edu.tr/Mirror/Apache/apr/apr-util-1.6.1.tar.gz
  

  İndirdiğimiz sıkıştırılmış klasörleri dışarı çıkartıyoruz.

  tar xf httpd-2.4.35.tar.gz
  tar xf apr-1.6.5.tar.gz
  tar xf apr-util-1.6.1.tar.gz
  

  Apr ve Apr-Util Klasörlerini isimlerini değiştirerek gerekli klasöre taşıyoruz

  mv apr-1.6.5 /home/setup/httpd-2.4.35/srclib/apr
  mv apr-util-1.6.1 /home/setup/httpd-2.4.35/srclib/apr-util
  

  Apr Derleme İşlemleri

  cd /home/setup/httpd*/srclib/apr
  

  Klasöre girdikten sonra configure dosyasında ufak bir değişiklik yapıyoruz. nano ile dosyayı açıyoruz

  nano configure
  

  dosya içerisinde ctrl+w ile aşağıdaki satırı buluyoruz

  $RM "$cfgfile"
  

  ve

  $RM -f $cfgfile"
  

  olarak değiştiriyoruz. Daha sonra sırasıyla komutları uyguluyoruz ve Apr yi derliyoruz

  ./configure --prefix=/usr/src/apr/
  make
  make install	
  

  Daha sonra Apr-Util klasörüne geçiyoruz ve aynı şekilde onuda derliyoruz

  cd ../apr-util
  ./configure --prefix=/usr/src/apr-util/ --with-apr=/usr/src/apr/
  make
  make install
  

  Apache Derleme (İşlem sunucunuzun özelliklerine göre uzun sürebilir)

  cd /home/setup/httpd*
  ./configure --prefix=/usr/local/apache2/ --with-apr=/usr/src/apr/ --with-apr-util=/usr/src/apr-util --enable-so --with-mpm=prefork --with-crypto --with-included-apr --with-ldap --enable-mods-shared=all --with-included-apr
  make clean
  make
  make install
  

  httpd.conf üzerinde gerekli düzenlemeleri yapıyoruz

  sed -i 's/#ServerName www.example.com:80/ServerName 127.0.0.1/g' /usr/local/apache2/conf/httpd.conf
  
  sed -i 's/#LoadModule rewrite_module modules\/mod_rewrite.so/LoadModule rewrite_module modules\/mod_rewrite.so/g' /usr/local/apache2/conf/httpd.conf
  
  sed -i 's/AllowOverride None/AllowOverride All/g' /usr/local/apache2/conf/httpd.conf
  
  sed -i 's/AllowOverride none/AllowOverride All/g' /usr/local/apache2/conf/httpd.conf
  

  Başlangıçta apachenin başlaması için aşağıda ki komutu uyguluyoruz

  echo '/usr/local/apache2/bin/apachectl start' >> /etc/rc.local
  

  Iptables üzerinde http ve https protokollerinin giriş izinlerini ayarlıyoruz.

  iptables -I INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
  iptables -I INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
  service iptables save
  service iptables restart
  

  Tüm bu işlemlerden sonra Apacheyi Başlatıyoruz

  /usr/local/apache2/bin/apachectl start
  

  İnternet tarayıcınızdan Ip adresinizi yazıp tuşladığınızda Ekranda It Works! yazıyorsa işlem tamamdır. Php kurulumuna geçebiliriz.

  3. Adım - Php 7 Kurulumu

  Setup klasörümüze geri dönüyoruz

  cd /home/setup
  

  Php 7 için gerekli dosyaları indiriyoruz

  wget -q http://tr1.php.net/distributions/php-7.2.11.tar.gz
  

  Sıkıştırılmış olan klasörü dizine çıkartıyoruz ve içine giriyoruz

  tar xf php*
  cd php*
  

  Aşağıda ki komutları uygulayarak Php yi yapılandırıyoruz ve kuruyoruz (İşlem sunucunuzun özelliklerine göre uzun sürebilir)

  ./configure --with-libdir=lib64 --prefix=/usr/local/lib --with-layout=PHP --with-pear --with-apxs2=/usr/local/apache2/bin/apxs --enable-calendar --enable-bcmath --with-gmp --enable-exif --with-mcrypt --with-mhash --with-zlib --with-bz2 --enable-zip --enable-ftp --enable-mbstring --with-iconv --enable-intl --with-icu-dir=/usr --with-gettext --with-pspell --enable-sockets --with-openssl --with-curl --with-gd --enable-gd-native-ttf --with-jpeg-dir=/usr --with-png-dir=/usr --with-zlib-dir=/usr --with-xpm-dir=/usr --with-freetype-dir=/usr --with-libxml-dir=/usr --with-mysqli=mysqlnd --with-pdo-mysql=mysqlnd --enable-soap --with-xmlrpc --with-xsl --with-tidy=/usr --with-readline --enable-pcntl --enable-sysvsem --enable-sysvshm --enable-sysvmsg --enable-shmop --enable-maintainer-zts
  make
  make install
  

  Php.ini Dosyasını /usr/local/lib dizinine kopyalıyoruz

  cp php.ini-production /usr/local/lib/php.ini
  

  Aşağıda ki komutlar ile httpd.conf içerisinde ekleme ve düzenleme işlemi yapıyoruz

  echo -e "<FilesMatch \.php$>\nSetHandler application/x-httpd-php\n</FilesMatch>" >> /usr/local/apache2/conf/httpd.conf
  sed -i 's/DirectoryIndex index.html/DirectoryIndex index.html index.php/g' /usr/local/apache2/conf/httpd.conf
  

  4. Adım - Mysql 5.7 Kurulumu

  Setup Klasörümüze geri dönüyoruz

  cd /home/setup
  

  Mysql 5.7 İndiriyoruz ve kuruyoruz

  wget -q http://dev.mysql.com/get/mysql57-community-release-el6-7.noarch.rpm
  md5sum mysql57-community-release-el6-7.noarch.rpm 
  rpm -ivh mysql57-community-release-el6-7.noarch.rpm
  yum install -y mysql-community-server
  

  Mysql Serverı Başlatıyoruz.

  service mysqld start
  

  Mysql Serverını Centos başlangıcına ekliyoruz

  echo 'service mysqld start' >> /etc/rc.local
  

  Aşağıda ki komut ile Mysql kurulumunda default koyduğu şifreyi öğreniyoruz

  grep 'temporary password' /var/log/mysqld.log
  

  Bize şöyle bir çıktı verecek

  xxxxx [Note] A temporary password is generated for root@localhost: Şifre
  

  Şifremizi değişitirmek için aşağıda ki komutu uyguluyoruz ve bize default verdiği şifreyi giriyoruz

  mysql_secure_installation
  

  Daha sonra bizden yeni şifre girmemizi isteyecek aşağıda ki gibi bir çıktı olacak. Güçlü bir şifre yazmamız gerekiyor büyük küçük harf, sayı ve karakter olsun

  The existing password for the user account root has expired. Please set a new password.
  
  New password:
  

  Yeni şifre belirledikten sonra aşağıda ki gibi bir çıktı verecek ve karşımıza çıkan alanlara y yazarak enterlıyoruz.

  Estimated strength of the password: 100
  Change the password for root ? (Press y|Y for Yes, any other key for No) :
  

  İşlemler başarılı ile tamamlandığında vereceği çıktı aşağıda ki gibi olacak.

  Success.
  
  All done!
  

  5. Adım - phpMyAdmin Kurulumu

  Setup Klasörümüze geri dönüyoruz

  cd /home/setup
  

  phpMyAdmin ‘in dosyalarını indiriyoruz ve klasörü dizine çıkartıyoruz

  wget -q https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/4.8.3/phpMyAdmin-4.8.3-english.tar.gz 
  tar xf phpMyAdmin*.tar.gz 
  

  phpMyAdmin ‘i ismini değiştirerek Apache ‘nin kurulu olduğu /usr/local/apache2/htdocs/ dizinine taşıyoruz

  mv phpMyAdmin-4.8.3-english /usr/local/apache2/htdocs/phpMyAdmin
  

  phpMyAdmin içerisinde ki config.sample.inc.php ismini config.inc.php olarak değiştiriyoruz

  mv /usr/local/apache2/htdocs/phpMyAdmin/config.sample.inc.php /usr/local/apache2/htdocs/phpMyAdmin/config.inc.php
  

  Config içerisinde ki $cfg[‘Servers’][$i][‘host’] = ‘localhost’; satırını $cfg[‘Servers’][$i][‘host’] = ‘127.0.0.1’; olarak değiştiriyoruz

  sed -i 's/localhost/127.0.0.1/g' /usr/local/apache2/htdocs/phpMyAdmin/config.inc.php
  

  phpMyAdmin Klasörü içerisine tmp adında bir klasör oluşturuyoruz ve dosya izinlerini 777 olarak ayarlıyoruz

  mkdir /usr/local/apache2/htdocs/phpMyAdmin/tmp
  chmod 777 /usr/local/apache2/htdocs/phpMyAdmin/tmp
  

  Artık phpMyAdmin e aşağıda ki link ile giriş yapabilirsiniz

  http://IpAdresiniz/phpMyAdmin
  

  Kullanıcı Adı: root Şifreniz: Mysql kurarken belirlediğiniz şifre

  Web dosyalarınızı /usr/local/apache2/htdocs klasörünün içerisine atarak yayınlayabilirsiniz.

  Yorumlar

  Hakan A. 27.08.2019 20:16

  ./configure –prefix=/usr/src/apr/ komutundan sonra make komutu şu hatayı veriyor: make: *** No targets specified and no makefile found. Stop.

  Ahmet A. 28.06.2020 00:22

  hocam ellerine sağlı çok güzel ancak siteadi.com şeklinde domain nasıl yayınlayacağız o konuda da bilgi verebilirmisiniz kurulum sonrası direk ip adresi ile yayın açılıyor ancak domain ile nasıl maskeleyebiliriz


  Yorum Ekleyin